Objednať obsah

Pravidlá používania webovej stránky Content Writer

Tieto Pravidlá definujú podmienky používania webovej stránky contentwriter.sk, ďalej len „Portál“.

§ 1 O nás

 1. Vlastníkom Portálu je spoločnosť Content Writer LLC so sídlom v Poľsku na adrese al. Marcinkowskiego 13/16; 61-827 Poznaň, registrovaná pod číslom KRS: 0001088645, NIP: 7792567297, ďalej v pravidlách len „Content Writer“.

§2 Definície

 1. Diela – služby písania poskytované elektronicky spoločnosťou Content Writer.
 2. Objednávka – pokyn na vykonanie Služby.
 3. Ponuka – súbor Služieb ponúkaných Content Writerom.
 4. Zákazník – používateľ Portálu, ktorý zadal Objednávku.
 5. Zmluva – vzájomný záväzok uzatvorený medzi Zákazníkom a Content Writerom, spočívajúci v plnení Objednávok Content Writerom za odmenu, ktorú Zákazník zaplatí Content Writerovi.
 6. Strany – subjekty zúčastnené v Zmluve, t.j. Zákazník a Content Writer.

§ 3 Podmienky poskytovania Služieb

§ 3.1 Uzavretie zmluvy

 1. Zmluvy sa uzatvárajú v súlade s poľským právom.
 2. Užívateľ portálu zadáva objednávku prostredníctvom platformy Content Marketing +.
 3. Platforma určuje cenu a dĺžku realizácie Objednávky. Content Writer teda zasiela návrh na uzavretie Zmluvy.
 4. Zmluva vzniká vytvorením Objednávky pomocou tlačidla „Objednávam a platím“.
 5. Zákazník sa zaväzuje po uzavretí zmluvy zaplatiť vybraným spôsobom platby: [1] platobná karta Visa / MasterCard, [2] elektronické peňaženky: Google Pay a Apple Pay, [3] služba PayPal.
 6. Po prijatí platby sa Content Writer zaväzuje vykonať Diela v súlade s podmienkami Zmluvy.

§ 3.2 Odstúpenie a ukončenie Zmluvy

 1. Zmluva zanikne po splnení všetkých záväzkov medzi Zmluvnými stranami.
 2. Vzhľadom na individuálny charakter Diel nie je Zákazník oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
 3. Content Writer môže Zmluvu kedykoľvek vypovedať, ak vonkajšie okolnosti vyplývajúce z povahy poskytovania Služieb znemožňujú vykonanie Objednávky. Ukončenie Zmluvy nezakladá žiadne dodatočné nároky zo strany Zákazníka voči Content Writerovi.
 4. Content Writer si vyhradzuje právo ukončiť Zmluvu s okamžitou platnosťou, ak Zákazník podstatne porušil podmienky Zmluvy alebo nespolupracuje s Content Writerom, čím bráni plneniu Zmluvy v súlade s jej podmienkami.

§ 4 Reklamácie

 1. Objednávateľ má do 3 dní po dokončení Diela jednorazové právo určiť rozsah úpravy vrátane opravy jazykových a vecných chýb.
 2. Sťažnosti je potrebné podávať e-mailom na adresu [email protected].
 3. Po prijatí sťažnosti Content Writer stanoví dátum, do ktorého implementuje úpravy Diel.
 4. Následné úpravy Diel sa vykonávajú za úhradu.

§ 5 Osobné údaje

 1. V súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) zo dňa 27. 4. 2016 podmienky spracovania osobných údajov Content Writerom podrobne popísané v zásadách ochrany osobných údajov.

§ 6 Autorské právo

 1. Content Writer potvrdzuje, že vlastní autorské práva na Diela.
 2. Po odoslaní Diel Content Writer prevedie vlastnícke autorské práva a subsidiárne práva k Dielam na Zákazníka.
 3. Autorské práva a práva duševného vlastníctva k Portálu patria Content Writerovi a sú chránené autorským právom a ďalšími ustanoveniami všeobecne platných zákonov.
 4. Zákazník oprávňuje Content Writera na používanie zákazníckych ochranných známok ich zverejnením na webovej stránke Content Writera. V súvislosti s vyššie uvedeným Zákazník udeľuje Content Writerovi bezplatnú, nevýhradnú a trvalú licenciu na používanie ochrannej známky vo vyššie uvedenom rozsahu.

§ 7 Zodpovednosť

 1. Content Writer nezodpovedá voči Zákazníkovi za škody, ktoré Content Writer nemôže ovplyvniť.
 2. Content Writer nenesie voči Zákazníkovi právnu zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania, nesprávneho používania alebo nemožnosti používať Portál, bez ohľadu na to, ako škoda vznikla a s čím súvisí.
 3. Content Writer zodpovedá voči Zákazníkovi len do výšky peňažnej hodnoty Zmluvy.
 4. Content Writer zodpovedá voči Zákazníkovi len za typické a skutočne vzniknuté škody, predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy, vyplývajúce z úmyselného konania Content Writera, s výnimkou ušlého zisku.
 5. Nepoužitie Diel neoprávňuje Zákazníka na vrátenie uskutočnenej platby ani na akékoľvek iné nároky.
 6. Content Writer nezodpovedá voči Zákazníkovi za škody vyplývajúce z akýchkoľvek chýb a technických porúch Portálu.
 7. Content Writer neoveruje správnosť a pravdivosť údajov zadaných Zákazníkom, ako aj spôsob akým je obsah Zákazníkom použitý. Zákazník zverejňuje a upravuje Diela na vlastné riziko.

§ 8 Záverečné ustanovenia

 1. V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú tieto Pravidlá, platia iné príslušné ustanovenia všeobecne platného poľského práva.
 2. Spory, ktoré vzniknú v súvislosti s ustanoveniami týchto Pravidiel, bude riešiť súd príslušný pre Content Writer.

Rozvíjajte svoj obsah rýchlejšie ako konkurencia.